EET - informační povinnost

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Všeobecné dodací podmínky

EPO GEARMOT s.r.o., Vlčovice (Průmyslový park) 310, 742 21 Kopřivnice

Veškeré obchodní případy se řídí výlučně následujícími všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí veškerých nabídek, potvrzení objednávek, kupních smluv a smluv o dílo firmy EPO GEARMOT s.r.o., pokud není ve smlouvě sjednáno něco jiného.
 

I. Objednávky, Rozsah dodávek

 • Podepsáním Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo zákazník přijímá Obchodní podmínky EPO GEARMOT s.r.o.
 • Rozsah dodávek je dán oboustrannou písemnou smlouvou (Kupní smlouva, Smlouva o dílo) včetně přesné technické specifikace dodávky. Kupující je povinen se k této písemné smlouvě vyjádřit do 3 dnů ode dne jejího odeslání dodavatelem. Pokud dodavatel neobdrží žádné vyjádření kupujícího, má za to, že kupující souhlasí se všemi body kupní smlouvy.
 • Provedení dodávek je v souladu s předpisy platnými v České republice.
 • Návrhy nákladů (např. cenové kalkulace, výkresy aj.) jsou ve vlastnictví dodavatele s tím, že tento má k nim užívací právo a třetím osobám mohou být zpřístupněny pouze po předchozím písemném souhlasu dodavatele. Toto platí i obráceně – tedy pro objednavatele; mohou však být poskytnuty třetí osobě, na níž dodavatel přípustným způsobem převedl dodávku či pracovní výkon.
 • Jakákoli ujednání obsažená v předchozí korespondenci mezi stranami nebo v předchozím ústním jednání se stanou neplatnými s uzavřením smlouvy. Veškerá ujednání jsou platná, jsou-li učiněna písemně.
   

II. Cena, místo plněním, způsob dopravy

 • Místo plnění se rozumí EXW EPO GEARMOT s.r.o. – dle INCOTERMS 2000, bez obalu, pokud není písemně ujednáno jinak; pro přechod rizika (viz bod VI. těchto podmínek) je dodávka splněna okamžikem, kdy je zboží převzato kupujícím nebo přepravcem jedním ze způsobů uvedených níže v tomto bodu. Povinnost dodání zboží pro body b), c) a d) vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží a jeho předání dopravci. To bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu zboží.
 • K dodání zboží může dojít jedním z následujících způsobů: 
  • a) Objednavatel si zboží vyzvedne osobně (případně prostřednictvím pověřené osoby) v místě sídla firmy EPO GEARMOT s.r.o. 
  • b) Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní služby PPL nebo DSV (kusové zásilky o hmotnosti do 30 kg) 
  • c) Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní služby DSV (zásilky o celkové hmotnosti nad 30 ks) nebo Doprava na paletách (paletové zásilky) d) Ve specifických případech může být dodání uskutečněno jiným dohodnutým způsobem sjednaným pouze pro konkrétní případ (např. přeprava jiným dopravcem, kurýrní službou, prostřednictvím expresní služby ČD, doručení dodavatelem na sjednané místo apod.)
 • Ztráty či škody vzniklé při přepravě uplatňuje kupující dle přepravního řádu přepravce. Při viditelném poškození balíčku, nebo v případě rozdílu ve váze zásilky je kupující povinen požadovat po přepravci sepsání reklamačního protokolu. Případná finanční náhrada bude kupujícímu poukázána ze strany dopravce.
   

III. Výhrada vlastnického práva

 • ​Zboží zůstává majetkem dodavatele až do splnění všech příslušných nároků, které mu vůči objednateli vyplývají ze smluvního závazku a to mimo jiné zejména platebních podmínek. Do nabytí vlastnického práva ke zboží není odběratel oprávněn se zbožím jakkoli disponovat, tj. jej zastavovat, dále prodávat apod.
   

IV. Platební podmínky

 • Platby se rozumí netto, tzn. bez jakýchkoliv výloh pro dodavatele na bankovní účet dodavatele.
 • Pokud není oboustranně dohodnuto jinak, jsou faktury zákazníkovi zasílány společně se zbožím (tedy v den plnění) nebo dodatečně poštou či elektronicky následující den.
 • Neobdrží-li kupující fakturu za odebrané zboží nebo dojde-li k její ztrátě, poškození apod., je povinen požádat prodávajícího o vystavení opisu tohoto daňového dokladu. Vystavení opisu nemá odkladný účinek vůči splatnosti.
 • Při opožděné platbě může dodavatel účtovat úrok z prodlení dle podmínek sjednaných v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o dílo, či pozastavit další dodávky, výkony nebo služby z jiných smluv.
   

V. Lhůta dodávek

 • ​Pro lhůtu dodávek je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku I. těchto podmínek. V kupní smlouvě (písemném potvrzení objednávky) je uvedena předpokládaná dodací lhůta (termín dodání).
 • V případě, že je dodavatel nucen změnit již potvrzený termín dodání (např. z důvodu opožděné dodávky komponentů), informuje o tom odběratele písemnou formou. Po této změně platí nově potvrzená dodací lhůta.
 • Předpokladem dodržení termínu je dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti či jiné povinnosti objednatele.
 • „Vyšší moc“: Je-li nedodržení dodací lhůty dodávek nebo pracovních výkonů prokazatelně způsobeno vyšší mocí (např. mobilizace, válka, vzpoura, stávka, přírodní katastrofa, výluka nebo vznik jiných nepředvídatelných překážek), pak je lhůta přiměřeně prodloužena. Bude-li lhůta dodatečně změněna, pak platí nová dodací lhůta.
 • Je-li nedodržení lhůty způsobeno jiným důvodem než vyšší mocí, může objednatel – pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda – vyžadovat odškodnění za prodlení za každý ukončený týden zpoždění ve výši 0,5% až do výše 5% hodnoty oné části dodávky, která byla dodána opožděně. Objednatel může vyžadovat odškodnění z prodlení, když nastanou jiné skutečnosti než jmenované v odstavci „Vyšší moc“, avšak teprve poté, co nebude dodržena dodavatelem nově uvedená lhůta. Nároky na náhradu škody objednatele, které převyšují hranici 5% stanovenou výše, jsou omezeny ve všech případech opožděných dodávek, též po uplynutí dodatečné lhůty přibližně stanovené dodavatelem. To neplatí, pokud nebude ručeno v případech úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti.
 • Je-li doručení nebo odeslání na přání objednatele odloženo, pak je možné účtovat, po oznámení připravenosti k odeslání, objednateli na každý započatý měsíc skladné ve výši 0,5% účtované hodnoty; skladné je omezeno do výše 5%m pokud nejsou prokázány vyšší náklady.

 

VI. Přechod rizika

 • ​Veškerá rizika přecházejí na objednavatele v okamžiku, kdy byla dodávka splněna viz čl. II. těchto podmínek.

 

VII. Převzetí

 • ​Dodané předměty budou převzaty objednatelem, i když vykazují nepodstatné závady.
 • Dílčí i předčasné dodávky jsou možné.

 

VIII. Záruka, reklamace

 • ​Reklamace zjevných vad týkajících se množství, záměny či kvality zboží musí být uplatněny v následujících termínech:
  • a) Nesrovnalosti množstevní, či týkající se záměny nebo kvality zboží zjištěné při přejímce zboží při osobním odběru od prodávajícího: ihned
  • b) Nesrovnalosti množstevní, či týkající se záměny nebo kvality zboží zjištěné při přejímce zboží po převzetí od dopravce: neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, a to písemnou formou
 • Reklamace skrytých/jiných vad musí být uplatněny do konce záruční lhůty, rovněž písemnou formou. 3. Záruka na dodávky dodavatele činí 12 měsíců ode dne přechodu rizika, pokud není v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o dílo dohodnuto jinak.
 • Předpokladem vyřízené reklamace je, že objednatel plní veškeré jemu náležící povinnosti, mimo jiné pak dohodnuté platební podmínky.
 • K odstranění závad poskytne objednatel dodavateli příležitost a potřebný čas. Místem odstranění závady je rozuměno sídlo firmy EPO GEARMOT s.r.o., pokud není v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o dílo nebo následně písemným dodatkem sjednáno jinak. Nesplní-li objednavatel tuto podmínku, ztrácí nárok na uplatnění záruk za vady a reklamace a záruka v tomto případě zaniká. Pokud o to dodavatel požádá, nesmí objednatel po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu dodavatele se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat.
 • Pokud uplyne dodavatelem stanovená dodatečná lhůta pro vyřízení reklamace, aniž dojde k odstraňování nedostatků, bude dohodnut vzájemně další postup.
 • Právo objednatele uplatňovat nároky ze záruky uplyne ve všech případech po 12 měsících po okamžiku reklamace.
 • Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky nebo nevhodnými provozními prostředky.
 • V případě zásahu objednatele či třetí osoby neodbornými zákroky nebo úpravnými pracemi ztrácí objednatel nároky ze záruky a nese následky z toho plynoucí.
 • Záruční doba na provedené opravy je 3 měsíce. Lhůta plyne nejméně až k uplynutí původní záruční lhůty předmětu dodávky. Záruční lhůta za závady se prodlužuje o dobu přerušení provozu, která vznikla potřebou opravy pro ty díly, které kvůli přerušení nemohly být účelně používány.
 • Vyloučeny jsou další nároky objednavatele vůči dodavateli při plnění, zejména pak nárok na náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky. To však neplatí, pokud např. je odpovědnost na zdraví, za újmu osob nebo za škody na soukromě používaných věcech dle zákona o ručení za výrobek nebo v případech úmyslného jednání či hrubé nedbalosti nebo nedostatek garantovaných vlastností ze zákona povinné.
 • Všechny odstavce čl. VIII. odpovídají stejným způsobem nárokům objednatele na opravu, dodatečnou dodávku nebo náhradu škod, které vznikly v rámci plnění na základě návrhů nebo porad nebo porušení smluvních dodatečných povinností.

 

IX. Změna smlouvy, odstoupení

 • ​Změna smlouvy nebo odstoupení od smlouvy je možná oboustrannou dohodou smluvních stran.
 • Okamžité odstoupení od smlouvy je možné v případě závažného porušení jejích ustanovení, zejména v případě prodlení s úhradou závazků, nepřebírání zboží apod.

 

X. Jiné nároky na odškodnění

 • ​Nároky na odškodnění ze strany objednavatele, převyšující hodnotu v čl. V. těchto podmínek, vyplývající z porušení povinností při smluvních ujednáních a z nedovoleného jednání, není možné uplatnit. Toto se týká i náhrady škod a to přímých či nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu v závodě objednatele. Objednatel nemá možnost uplatnit vůči dodavateli daný nárok a toto je považováno jako dohoda smluvních stran. Toto neplatí, pokud např. je v ručení při újmě osob nebo u škod na soukromě používaných věcech podle zákona o povinném ručení za výrobek nebo v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti ze zákona povinné. Uvedené omezení ručení platí ve stejném smyslu i pro objednavatele.
   

XI. Soudní příslušnost

 • ​Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přátelskou dohodou. Nedojde-li k ní, předají strany spor Krajskému soudu v Ostravě.
 • Veškeré další právní vztahy, které nejsou řešeny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

 

V Kopřivnici, dne 1.1.2020
Martin Gonos
jednatel

ANCHOR_TOP_TITLE

Nastartujte prohlížení webu s cookies

Stejně jako je generátor nezbytnou součástí pro pohon elektromotoru, jsou cookies nezbytnou součástí pro pohon našeho webu. Jedná se o malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. To zajistí, že pro vás nastartujeme jen relevantní obsah a nebudou vás stíhat reklamy, o které nestojíte. Toto nastavení můžete kdykoliv převést do jiných otáček. Více podrobností

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více podrobností